Salah Haghgo

Nya sätt att tänka

Ledarskap | Motivation | Personlig utveckling | Hälsa och miljö

Med sin berikande livshistoria från att vara en politisk flykting med tjugo dollar i fikan till att bli en erkänd svensk och internationell entreprenör berör Salah på djupet. Han ger insikter, perspektiv och hopp som fäster och sitter i långt efter. Han behandlar, analyserar och problematiserar de avgörande frågorna som ge-nerar förändring och tillväxt, på ett personligt plan lika så i en organisation eller verksamhet.

Budskapet är att allt är möjligt och att du har alla förutsättningar för att lyckas inom dig. Svårigheter är till för att övervinnas, trots att det ibland ser mörkt och svårt ut i livet.

Salah Haghgo är en efterfrågad föreläsare med uppdrag hos myndigheter, kommuner och företag. Åhörarna inspireras till mod och nya perspektiv med högre livskvalité och ökat självledarskap. Genom att bryta gamla mönster och tankebanor öppnas bättre tillväxt och utveckling, både på ett individuellt och kol-lektivt plan.

Med avstamp från sina erfarenheter vill Salah synliggöra de kompetenser och positiva sidor som inte alltid syns på utsidan. Men alla har erfarenheter som kan betyda ett viktigt mervärde både för den egna personen men också för både kol-legor och vänner. Alla har en roll i samhället som aldrig får underskattas. Ett starkt och orubbligt förtroende är den mest fundamentala, gemensamma förutsättningen för varje typ av interaktion mellan individer – oavsett om det är i teamet på jobbet, i familjen eller i organisationen där man är verksam. Som ledare kan man inte förbise det faktum att arbetet blir gjort med hjälp av och genom människor. Utan en hälsosam nivå av förtroende på plats kommer ledar-skapet att falla platt. Och utan ledarskap faller också verksamheten. Med detta sagt är förtroende inte något som ska tas för givet. Det är något som ska byggas upp, värderas, vårdas, skyddas och noggrant och medvetet bevaras.

Vad kan man förvänta sig att få ut av Salah föreläsningar?

 • Föreläsningarna syftar till att öppna upp för nya tankesätt och perspektiv, att förmedla en mer tillits- och kärleksfull attityd till livet och varandra samt att skapa miljöer som tar fram det bästa i varje individ.
 • Du som bokare ska få nöjdare och mer engagerade medarbetare som trivs bättre och har roligare tillsammans.
 • Du som ledare utvecklar ditt ledarskap med kärlek och kan bygga en kul-tur som främjar utveckling, med stöd av en öppen och tillåtande arbets-miljö.
 • Du som individ får lära dig att vidga ditt synfält och utmana dina fördo-mar, för att få ut ännu mer av livet och tillvaron.
 • Genom sitt arbete vill Salah öka förståelsen för olikheter, för att mångfald beri-kar och på så vis bygga broar som skapar tillit, förtroende och tolerans - ett samhälle präglat av öppenhet och dialog.

  Föreläsningarna kan fungera både som ett led i en större förändringsprocess eller som en kortare inspirationskick – det bestämmer ni själva. Alla föreläs-ningar skräddarsys så att de passar just era önskemål och behov!

  Talare

  Språk: Svenska

  Uppdrag: Sverige, Europa, Hela världen

  Integration, Motivation, Ledarskap, Tillväxt, Personlig utveckling, Bemötande, Trauma, Psykisk ohälsa, Posttraumatiskt stressyndrom


Smakprov